1
Bạn cần Luật sư hỗ trợ?

Đăng ký bản quyền tác giả

Quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. (Khoản 2, Điều 4, Luật Sở hữu trí …

Xem chi tiết »
024.6682.8986