1
Bạn cần Luật sư hỗ trợ?

Hiểu về sáng chế

Quyền tác giả là gì?

Quyền tác giả có nghĩa là được nhà nước, xã hội, quần chúng….công nhận cho cá nhân, tập thể, tổ chức đối với những tác phẩm văn học, khoa học, …

Xem chi tiết »